Hem nytt
Hem Företagsprofil Potatis info Våra sorter Aktiviteter Beställa utsäde Länkar Kontakt

ALLMÄNNA HANDELSBESTÄMMELSER OCH VILLKOR

AGRICO NORDIC AB:s ALLMÄNNA HANDELSBESTÄMMELSER OCH
VILLKOR. Org.nr. 556276-6252
KLAUSUL 1    TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR


1.1. Agrico Nordic frånsäger sig uttryckligen säljares allmänna bestämmelser och villkor om dessa står i konflikt med Agrico Nordics allmänna bestämmelser och villkor, såvida inte parterna kommit överens om annat i förväg och skriftligt.
KLAUSUL 2   KVALITETSNORMER


2.1. När det gäller utsädespotatis, levererar Agrico Nordic dem enligt de normer, angivna i kontrollförordningarna från en officiell certifieringsmyndighet, som är tillämpliga på den specifika typen av utsädespotatis som skall levereras. Om inte något annat uttryckligen har avtalats, ger Agrico Nordic inga ytterligare garantier. Agrico Nordic förbehåller sig rätten att tillämpa strängare normer än de angivna av officiella certifieringsmyndigheten, Jordbruksverket.
KLAUSUL 3    BESTÄMMELSER OCH VILLKOR TILLÄMPLIGA VID FÖRSÄLJNING AV AGRICO NORDICS SORTER  AV UTSÄDESMATERIAL SOM ÄR SKYDDADE MED VÄXTFÖRÄDLARRÄTT.


3.1. De sorter av utsädesmaterial som är skyddade med växtförädlarrätt får ej användas för vidare förökning av desamma, om inte ett skriftligt medgivande angående detta, innehållande bestämmelser om skälig betalning, utfärdats av Agrico Nordic.


3.2. Köparen är skyldig att, på begäran av Agrico Nordic, överlämna alla namn på och adresser till de parter som utsädesmaterial med ursprung från Agrico Nordic sålts eller återförsålts till.


3.3. Köparen beviljar Agrico Nordic och deras representanter rätten att inspektera, testa och övervaka alla områden som planteras med utsädespotatis köpt från Agrico Nordic. På begäran från Agrico Nordic eller deras representanter måste köparen anvisa alla områden som planterats med utsädespotatis som kommer från Agrico Nordic.


3.4. Köparen är skyldig att ge direkt tillträde till sin gård och potatisodling, oavsett om potatisen är i fält eller i lager, till tillsynsmyndigheter som utför övervakande verksamhet å Agrico Nordics vägnar. Detta gäller skyddade sorter som levererats

till köparen.  Om så begäres, skall köparen ge omedelbar tillgång till alla sina register, såsom fakturor, som är relevanta för utredningen.  


3.5. Köparen är skyldig att bistå Agrico Nordic med all den hjälp som de begär, bland annat hjälp med att samla ihop bevis om Agrico Nordic skulle bli inblandad i någon rättslig process angående växtförädlarrätten eller någon annan industriell äganderätt.


3.6. De sorter av utsädesmaterial som skyddas av växtförädlarrätt får bara planteras i det överenskomna destinationslandet.


3.7. Vid återförsäljning av utsädessorter skyddade med växtförädlarrätt är köparen skyldig att kräva av sina kunder att de följer bestämmelserna i klausul 3.1. och vidare fram till och med klausul 3.6. Köparen är hela tiden ansvarig för att dennes

kund(er) uppfyller dessa bestämmelser.


  3.8. I den händelse köparen inte uppfyller ovan nämnda skyldigheter, har säljaren rätt    att kräva skadestånd, inklusive förlorad vinst.

KLAUSUL 4   FORCE  MAJEURE


4.1. Agrico Nordic förbehåller sig rätten att endast delvis fullfölja sina försäljningsskyldigheter om det skulle visa sig att leveransförsörjningen är otillräcklig på grund av omständigheter som ligger utanför deras kontroll, däribland väderförhållanden och karantänsjukdomar.


4.2. Om force majeure-situationen fortsätter och omfattar den 15e juli

på året, så upplöses kontraktet detta datum för året efter året under vilket potatisen kultiverades under force majeure-situationen, i enlighet med lag och utan någon rätt till skadestånd.   KLAUSUL 5   KLAGOMÅL OCH SKADOR


5.1. I händelse av skador som åsamkats den andra parten, kommer köpare aldrig att ha rätt till kompensation som överstiger fakturabeloppet för de varor som klagomålet omfattar.


5.2. Säljaren är inte ansvarig för defekter om klagomålet meddelas säljaren vid en tidpunkt då utsädesmaterialet redan har planterats.


5.3. Ersättningarna kan aldrig uppgå till mer än det sammanlagda fakturabeloppet för de varor skadan gäller.


5.4. I händelse av skador som åsamkats den andra parten, kommer köparen aldrig att ha rätt till kompensation som överstiger fakturabeloppet för de varor skadan gäller.


5.5. I händelse av skada, är köparen skyldig att begränsa skadan så mycket som möjligt för att förhindra ytterligare förstörelse av produkten.KLAUSUL 6   BETALNINGSBESTÄMMELSER


6.1. Om, efter att ett avtal har ingåtts, en parts finansiella tillstånd är tvivelaktigt, och ingen säkerhet för betalning har erlagts, så har Agrico Nordic rätt att fortfarande kräva in sådan säkerhet. Om ingen säkerhet ges, så har Agrico Nordic rätt att annullera kontraktet och kräva skadestånd.


6.2. Om inget annat uttryckligen avtalas, är betalningstiden

30 (trettio) dagar från fakturadatum. Om betalning inte sker inom denna tid, eller inom annan avtalad tid, är köparen skyldig till 12% ränta per år, varje del av månad räknas som hel månad, och utan att meddelande om detta krävs.


6.3. Vid försenad betalning, utebliven betalning eller konkurs, har Agrico Nordic rätt att beslagta varorna och att i detta ändamål gå in på köparens mark och in i dennes byggnader.


6.4. Detta avtal är föremål för äganderättsförbehåll.  Detta innebär att levererade produkter förblir Agrico Nordics egendom, även om de inte längre befinner sig i samma form eller emballage som vid leverans, så länge som (full) betalning för desamma ej erlagts. På Agrico Nordics begäran är köparen skyldig att informera Agrico Nordic om var produkterna befinner sig då, samt ge tillgång till dem.KLAUSUL 7   TILLÄMPLIG LAG


7.1. Alla våra kontrakt rättar sig efter svensk lag och är föremål för svensk domstols prövning.

 Sitemap               Allmänna handelsbestämmelser              Kontakt         ::         © Agrico Nordic AB              Powered by: Marilla Webdesign

Ladda ner i .PDF